SS-logoSveriges
Scoutförbund
(SS)

Introduktion
Här kommer så småningom att finnas beskrivningar och listor av generell karaktär, d.v.s. sådant som gäller hela arkivet för Sveriges Scoutförbund:
  • Arkivbeskrivning, sammanfattar arkivbildarens, d.v.s. SS:s historia samt redovisar hur arbetet med arkivet bedrivits.
  • Förteckningsplan, visar hur arkivet för SS är upplagt.
  • Sakregister till arkivförteckningen

Arkivförteckning (samtliga länkar till worddokument). Detta är det detaljerade, provisoriska registret över samtliga handlingar i SS arkiv.

A Protokoll mm | 01 Protokollsutdrag N Läger
B Cirkulär o.d. P Program, utbildning, fältfrågor
D Register  Q Humanitära insatser
E Korrespondens S Stiftelser och fonder
F Ämnesordnade handlingar T Distriktens verksamhet
G Räkenskaper U Kårernas verksamhet
H Statistik V Övriga inhemska scoutorganisationer
J Ritningar m.m. Y Scoutbolagen
K Ljud och bild Z Bemärkta personer
L Trycksaker Ö Övriga handlingar
M Internationellt

Bilagor

00-Index förteckning över bilagor B-3 Diverse cirkulär
Arkivbeskrivning, minneslista L-1 Diverse trycksaker
B-1 Cirkulär till distrikten N1B Rapporter efter Kullalägrets slut
B-2 Cirkulär till kårerna Ö-1 Folioregister

 


Scouterna logo Sidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp). Kontaktperson webbmaster