SS-logoSveriges
Scoutförbund
(SS)

Introduktion
Vad som presenteras här är ett provisorium. Arkivhandlingarna är än så länge enbart grovsorterade med utgångspunkt från en bitvis föråldrad förteckningsplan, som i dagsläget bör revideras och kompletteras. Någon arkivbeskrivning finns ännu inte och inte heller något sakregister.
Trots dessa brister har det bedömts som försvarligt att på hemsidan lägga ut materialet i föreliggande form. Förteckningen torde vara tillräckligt detaljrik för att möjliggöra sökningar i arkivet, även om en hel del återstår att göra. I anslutning till de olika serierna och volymerna har gjorts noteringar om åtgärder som bör övervägas i samband med det fortsatta arbetet. Dessa noteringar har markerats med gult.

Delar av materialet är tills vidare enbart registrerade som "årstryck". Vad detta innebär framgår av det särskilda avsnittet nedan om den s.k. årstrycksmetoden.
Arkivet innehåller för närvarande drygt 650 volymer, uppställda på ca 50 hyllmeter i den arkivlokal, som disponeras i Stockholms Scoutdistrikts lokaler på Fridhemsgatan 8 i Stockholm.

Årstrycksmetoden
Det har under årens lopp visat sig svårt att i ett sammanhang få in alla relevanta arkivhandlingar från ett projekt. Detta ledde under 1990-talet till att arkivarbetsgruppen övergick till att samla huvuddelen av de till arkivet överlämnade handlingarna i dossiéer som "årstryck". Metoden utformades som ett första steg i arkiveringen, innan handlingarna i färdigt skick (sorterade och gallrade) skulle kunna läggas i de arkivserier, där de slutligen skulle förvaras. Handlingarna lades i första hand i mappar, som sedan sammanfördes, årsvis och i nummerordning, i arkivboxar. Huvudregeln var att en dossié endast omfattade handlingar från ett kalenderår. Undantagsvis kunde det dock vara praktiskt att sammanföra handlingar från flera år i en gemensam dossié, t.ex. när det gällde handlingar från ett projekt som pågått i flera år.

För ändamålet tillverkades särskilda mappar med huvudrubriken ÅRSTRYCK samt en särskild ruta med plats för kalenderår och löpnummer samt registerbeteckning. Under huvudrubriken lämnades härjämte utrymme för en närmare beskrivning av mappens innehåll.

Dossiéerna samlades och registrerades inledningsvis årsvis och i nummerordning utan hänsyn till ämne. De kom sålunda att, relaterat till ämne, ligga i en "salig blandning" . Så småningom överfördes de sedan till särskilda ämnesserier, varvid registerbeteckningen noterades i den särskilda rutan på mappens framsida och numret ersattes av ett nytt nummer inom ämnesserien . Varje ämnesserie kom därigenom att innehålla, förutom ett antal boxar med (förhoppningsvis) gallrat och färdigsorterat material, en eller flera boxar med årstrycksmappar. Avsikten var att förvara årstrycken på detta sätt något eller några decennier för att sedan gallra och slutsortera dem och infoga handlingarna på rätt plats i arkivserien.


Scouterna logo Sidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp). Kontaktperson webbmaster