Brandmärket  

22. Brandmärket

 
  1. Kunna redogöra för vad eld är, hur eld uppstår, underhålles, sprides och släckes samt vilka vådor okontrollerad eld medför.
  2. Kunna redogöra för hur man i det dagliga livet bör handskas med eld och ljus för att undvika eldsolyckor. Kunna redogöra för hur man i allmänhet förbereder sig för brandfara.
  3. Kunna redogöra för hur man i allmänhet bör förhålla sig vid inträffande eldsvåda.
  4. Äga grundlig kunskap och färdighet i bibringandet första hjälpen vid brandskador.
  5. Kunna redogöra för olika sätt att släcka skogs-, ljung- och mossbrand.
  6. Kunna redogöra för huvuddragen av organisation arbetssätt samt alarmerings- och släckningsmaterialens användning vid i orten befintlig brandkår eller motsvarande sammanslutning samt huru en scouttrupp bör förfara för att vara till hjälp vid släckning av eldsvåda.
  7. Kunna redogöra för huru en scouttrupp bör organiseras vid inträffande eldsvåda, där brandkår ej finnes.
  8. Äga kännedom om de vanligaste eldsläckningsapparaterna, deras skötsel och vård.
  9. Äga kännedorn om vilka påföljder vårdslöshet med eld och med förvaring och transport av eldfarliga ämnen medför.
  10. Kunna styrka att samtliga kamrater i patrullen äga goda kunskaper i punkterna. 2, 3 och 4.

SSF:s logo Sidan administreras av Svenska Scoutförbundets Arkiv- och Museikommitté
Kontaktperson webbmaster